Πολίτικη Ασφάλειας Πληροφοριών

JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής

Η JGC εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών, τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, καθώς και άλλα θέματα ασφάλειας.

Η εταιρεία JGC A.E. δραστηριοποιείται στην την αντιπροσώπευση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση νέων τεχνολογιών στις δραστηριότητες του σύγχρονου μηχανικού, αναλύοντας τις ανάγκες των εφαρμογών του και προτείνοντας τη βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών υποστήριξης.

Η παρούσα πολιτική ασφαλείας εξασφαλίζει:

  • Την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
  • Την ακεραιότητα των πληροφοριών
  • Την διαθεσιμότητα των πληροφοριών
  • Την εκπαίδευση των εργαζόμενων σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριών
  • Θα διατηρηθεί σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας
  • Οι νομοθετικές απαιτήσεις θα προδιαγράφονται

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση στηρίζει την πολιτική ασφάλειας των πληροφοριών ως εξής:

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής.

08/01/2024