Ετήσιες Οικονομικές Δηλώσεις

Ισολογισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της JGC, ανά έτος.

Ιανουάριος 2022
Ιανουάριος 2021
Ιανουάριος 2020
Ιανουάριος 2019
Ιανουάριος 2018
2022
Οικονομικό δελτίο
2021
Οικονομικό δελτίο
2020
Οικονομικό δελτίο
2019
Οικονομικό δελτίο
2018
Οικονομικό δελτίο